Photos & Tour

Kitchen at La Entrada Apartments in Tucson, AZLiving room at La Entrada Apartments in Tucson, AZBedroom at La Entrada Apartments in Tucson, AZDining area at La Entrada Apartments in Tucson, AZLa Entrada Apartments Tucson, AZ exterior and landscapingLa Entrada Apartments Tucson, AZ signageLa Entrada Apartments Tucson, AZ signage tennis courtBathroom at La Entrada Apartments in Tucson, AZTucson skyline at La Entrada Apartments in Tucson, AZ